Thông tin Bảo vệ Người thuê nhà

Người thuê nhà ở California được bảo vệ khỏi bị trục xuất theo luật tiểu bang, cũng như theo luật địa phương ở một số thành phố và quận. Trang này mô tả các quy định về bảo vệ theo Đạo luật Cứu trợ Người thuê nhà bị Ảnh hưởng bởi COVID-19 và Đạo luật Phục hồi Nhà ở Cho thuê bị Ảnh hưởng bởi COVID-19 của California. Cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2021, các luật này bảo vệ người thuê nhà bị ảnh hưởng về mặt tài chính liên quan đến COVID-19 khỏi bị trục xuất ra khỏi nhà vì không trả tiền thuê nhà nếu người thuê nhà cung cấp cho chủ nhà một bản khai báo đã ký tên về tình trạng kiệt quệ tài chính. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2021, luật yêu cầu bất kỳ chủ nhà nào muốn trục xuất người thuê nhà vì không trả tiền thuê nhà phải nộp đơn xin hỗ trợ tiền thuê nhà trước khi tiến hành trục xuất. Tuy nhiên, tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của quý vị và nơi quý vị sống, có thể có các quy định khác bảo vệ quý vị khỏi việc trục xuất. Nếu quý vị nhận được thông báo trục xuất từ chủ nhà, quý vị nên nói chuyện với luật sư càng sớm càng tốt để tìm hiểu những quy định nào sẽ áp dụng cho tình huống cụ thể của quý vị. Hỗ trợ tiền thuê nhà dành cho những người thuê nhà hội đủ điều kiện gặp khó khăn về tài chính và không thể trả một phần hoặc toàn bộ tiền thuê nhà của mình.


Chúng tôi biết rằng đại dịch COVID-19 đã khiến nhiều người thuê nhà khó trả tiền thuê nhà vì bị mất việc làm, giảm giờ làm hoặc phải ở nhà chăm sóc các thành viên trong gia đình.

Trong hơn một năm, Thống đốc và Cơ quan Lập pháp đã làm việc cùng nhau để thông qua nhiều luật cho những người thuê nhà gặp khó khăn tài chính liên quan đến COVID-19. Do đại dịch đang diễn ra và ảnh hưởng đáng kể mà nó tiếp tục gây ra đối với nền kinh tế, Cơ quan Lập pháp đã thông qua và Thống đốc đã ký ban hành các luật mở rộng các biện pháp bảo vệ quan trọng và cũng thiết lập một chương trình hỗ trợ thuê nhà trên toàn tiểu bang.

Sau đây là những thông tin quý vị cần biết:

Nộp đơn xin hỗ trợ thuê nhà thông qua Chương trình Trợ giúp Thuê nhà trong dịch COVID-19 của California!

 • Chương trình Trợ giúp Thuê nhà thanh toán cho người thuê nhà và chủ nhà hội đủ điều kiện 100% tiền thuê nhà và phí tiện ích quá hạn của người thuê nhà kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2020.
 • Việc Chương trình Trợ giúp Thuê nhà thanh toán tiền thuê quá hạn của quý vị có thể bảo vệ quý vị khỏi các vụ kiện trục xuất và đòi nợ.
 • Chương trình này miễn phí và hiện không có thời hạn, nhưng vì nguồn tài chính có thể bị hạn chế, những người thuê nhà nên nộp đơn càng sớm càng tốt nếu họ biết rằng mình có thể gặp khó khăn trong việc trang trải tiền thuê nhà và tiện ích còn nợ hoặc sắp tới.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2021, chủ nhà của quý vị phải nộp đơn xin hỗ trợ tiền thuê nhà trước khi họ có thể cố gắng trục xuất quý vị qua việc kiện lên tòa án vì quý vị không trả tiền thuê nhà.

 • Mặc dù chủ nhà của quý vị có thể đưa cho quý vị thông báo “trả tiền hoặc trục xuất” (là thông báo từ chủ nhà cho quý vị một khoảng thời gian nhất định để trả số tiền thuê nhà chưa thanh toán mà quý vị nợ, nếu không trả thì quý vị phải chuyển đi) bất cứ lúc nào, họ sẽ không có thể trục xuất quý vị ra khỏi nhà một cách hợp pháp mà không cần tham gia Chương trình Trợ giúp Thuê nhà do Ảnh hưởng của COVID-19 trước.
 • Nếu quý vị nhận được thông báo “Trả tiền hay Trục xuất”, quý vị nên ngay lập tức nhờ hỗ trợ pháp lý để xác định và bảo vệ quyền lợi của mình. Nếu thông báo của quý vị về việc “Trả tiền hay Trục xuất” bao gồm “Tờ khai về tình trạng kiệt quệ tài chính liên quan đến COVID-19” và quý vị đã bị ảnh hưởng về mặt tài chính bởi đại dịch, quý vị nên ký và gửi lại tờ khai cho chủ nhà trong vòng 15 ngày làm việc để tăng thêm các biện pháp bảo vệ cho mình.

  Điều rất quan trọng là quý vị phải nộp đơn xin hỗ trợ tiền thuê nhà trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo “trả tiền hay trục xuất”, hoặc trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo từ Chương trình Trợ giúp Thuê nhà do Ảnh hưởng của COVID-19 mà chủ nhà của quý vị đã bắt đầu nộp đơn thay mặt quý vị.

  Quý vị cũng nên thông báo cho chủ nhà sau khi quý vị nộp đơn xin hỗ trợ tiền thuê nhà, vì bước này có thể giúp quý vị trong cả vụ kiện trục xuất và đòi nợ.

Những Vấn đề khác Quý vị Cần biết

 • Bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2021, chủ nhà của quý vị có thể kiện quý vị về bất kỳ khoản tiền thuê nhà chưa thanh toán nào mà quý vị nợ.
 • Cho đến ngày 1 tháng 10 năm 2021, chủ nhà chỉ có thể trục xuất người thuê nhà nếu họ đưa ra lý do hợp pháp.
  • Việc chủ nhà thông báo cho người thuê nhà trước 30 - 60 ngày mà không có lý do được nêu là bất hợp pháp. Việc này thường được gọi là trục xuất "vô cớ".
  • Lý do được nêu phải phù hợp với một trong những lý do hợp lệ được pháp luật cho phép, lý do trục xuất "chính đáng".
  • Các sắc lệnh về trục xuất hiện tại của chính quyền địa phương có thể vẫn còn hiệu lực cho đến khi hết hạn, nhưng chúng không thể làm trì hoãn các nghĩa vụ thuê nhà sau ngày 31 tháng 5 năm 2023.
 • Chủ nhà làm những việc như nhốt người thuê nhà, di dời tài sản cá nhân hoặc cắt các dịch vụ tiện ích để trục xuất người thuê nhà, thay vì tiến hành các thủ tục tòa án bắt buộc, có thể bị phạt từ $1,000 đến $2,500. Các hình phạt này có hiệu lực đến ngày 1 tháng 10 năm 2021.
 • Nếu quý vị tin rằng mình đã bị trục xuất bất hợp pháp hoặc nếu cần tư vấn pháp lý, quý vị nên tham khảo ý kiến của luật sư. Nếu quý vị cần trợ giúp pháp lý với chi phí thấp hoặc miễn phí, hãy truy cập www.lawhelpca.org và/hoặc Nguồn lực Hỗ trợ Người thuê nhà để có thêm nguồn lực.