Impormasyon Patungkol sa Proteksyon sa Nangugupahan

Ang mga nangungupahan sa California ay mayroong iilang mga proteksyon mula sa pagpapaalis na nasa ilalim ng batas ng estado pati na rin sa ilalim ng mga lokal na batas sa iilang mga lungsod at lalawigan. Ang pahinang ito ay naglalarawan ng mga proteksyon sa ilalim ng COVID-19 Tenant Relief Act ng California at ng COVID-19 Rental Housing Recovery Act. Hanggang Setyembre 30, 2021, ang mga batas na ito ay nagpoprotekta sa mga nangungupahan na pinansyal na naapektuhan na may kaugnayan sa COVID-19 mula sa pagpapaalis dahil sa hindi pagbayad ng renta kung ang nangungupahan ay magbibigay ng pirmadong deklarasyon ng kagipitang pinansyal. Mula Oktubre 1, 2021, sinasaad ng batas na kinakailangang mag-apply mula para sa tulong sa pagbayad ng renta kung ninanais ng sinumang kasero na paalisin ang isang nangungupahan dahil sa hindi pagbayad ng renta bago tumuloy sa isang kaso ng pagpapaalis. Ngunit, depende sa espesipikong kalagayan at kung saan ka nakatira, maaaring mayroon kang ibang mga proteksyon mula sa pagpapaalis. Kung nakatanggap ka ng abiso ng pagpapaalis mula sa iyong kasero, nararapat na ikaw ay agad na makipag-usap sa isang abogado hangga’t maari upang malaman kung ano ang mga panuntunan na mag-aapply sa iyong espesipikong sitwasyon. Maaaring makatanggap ng tulong sa pagrerenta ang mga kwalipikadong nangungupahan na may kagipitang pinansyal at hindi makabayad ng parte o buo nilang renta.


Alam natin na ginawang mahirap ng pandemyang COVID-19 para sa maraming nangungupahan ang pagbayad ng kanilang renta dahil nawalan sila ng trabaho, nabawasan ang kanilang oras ng trabaho o kinailangang manatili sa bahay upang alagaan ang mga miyembro ng pamilya.

Sa higit isang taon, ang Gobernador at Lehislatura ay magkasamang nagtrabaho upang ipasa ang ilang mga batas para sa mga nangungupahan na nakararanas ng kagipitang pinansyal kaugnay ng COVID-19. Dahil sa nangyayaring pandemya at patuloy nitong malaking epekto sa ekonomiya, pinasa ng Lehislatura at pinirmahan ng Gobernador ang mga batas kung saan pinahaba at pinalawak ang mga kritikal na proteksyon at pati na rin ang pagtatag ng programa para tulong sa renta sa buong estado.

Narito ang mga dapat mong malaman:

Mag-apply para sa tulong sa renta sa pamamagitan ng COVID-19 Rent Relief Program!

 • Binabayaran ng Rent Relief Program ang mga karapat-dapat na mga nangungupahan at mga kasero ng 100% na utang na renta ng nangungupahan at utility kahit mula noong Abril 1, 2020.
 • Sa pamamagitan ng pagbayad ng Rent Relief Program ng iyong utang na renta ay makakaprotekta sa iyo mula sa pagpapaalis at mga kaso ng pangongolekta ng utang.
 • Ang programang ito ay libre at kasalukuyang walang dedlayn, ngunit dahil maaaring limitado ang pondo, ang mga nangungupahan ay hinihikayat na mag-apply agad hangga’t maaari kung alam na nilang mahihirapan sila sa pagbayad ng nakaraan at inaasahang paparating na renta at mga utility.

Mula Oktubre 1, 2021, dapat munang mag-apply ang iyong kasero para sa tulong sa pagpaparenta bago nila ikaw subukang paalisin sa pamamagitan ng pagsampa ng kaso dahil sa hindi pagbayad ng iyong renta.

 • Maaaring magbigay pa rin ng paalala ang iyong kasero ng “magbayad o umalis” (isang paalala mula sa iyong kasero na nagbibigay sa iyo ng panahon upang bayaran ang iyong utang na renta o umalis sa iyong tinitirahan) sa anumang oras, ngunit hindi ka nila maaaring ligal na paalisin hangga’t hindi nakakapag-apply sa programang CA COVID-19 Rent Relief.
 • Kung ikaw ay nakatanggap ng paalalang “magbayad o umalis”, mahigpit na inirerekomenda na ikaw ay kumuha ng ligal na tulong upang malaman at maprotekhan ang iyong mga karapatan. Kung ang iyong paalalang “magbayad o umalis” kinabibilangan ng “Deklarasyon ng kagipitan sa pinansyal na aspeto kaugnay ng COVID-19” – at pinansyal kang naapektuhan ng pandemya – dapat mong pirmahan ang deklarasyon at ibalik ito sa iyong kasero sa loob ng 15 na araw ng trabaho upang mas pagtibayin ang iyong mga proteksyon.

  Napaka importante na ikaw ay mag-apply para sa tulong sa renta sa loob ng 15 na araw ng trabaho mula sa araw na matanggap mo ang paalalang “magbayad o umalis”, o sa loob ng 15 na araw ng trabaho mula sa araw na natanggap ang paalala mula sa programang CA COVID-19 Rent Relief na ang iyong kasero ay nagsimula na sa aplikasyon sa ngalan mo.

  Nirerekomenda din na ipagbigay-alam na iyong kasero kapag ikaw ay nakapag-apply na para sa tulong sa renta dahil ang hakbang na ito ay parehong makakatulong sa inyo sa pagpapaalis at mga kaso ng pangongolekta ng utang na renta.

Iba pang mga Bagay na Dapat mong Malaman

 • Mula Nobyembre 1, 2021, ang iyong kasero ay maaaring magsampa ng kaso laban sa iyo sa mga hindi mo pa bayad na renta.
 • Hanggang Oktubre 1, 2021, ang isang kasero ay maaari lang magpaalis ng nangungupahan kung makapagbibigay sila ng dahilan na ligal at balido.
  • Iligal para sa isang kasero na bigyan ang nangungupahan ng 30- o 60-araw na paalala sa pagpapaalis ng walang nakasaad na dahilan. Karaniwan itong tinatawag na “no-cause” na pagpapaalis.
  • Ang nakasaad na dahilan ay dapat tumugma sa isa sa mga balidong dahilan na pinapayagan ng batas, ang “just cause” na pagpapaalis.
 • Ang mga umiiral na ordinansa ng lokal na pamahalaan sa pagpapaalis ay maaaring manatili hanggang mag-expire ang mga ito, ngunit hindi nito ipagpapaliban ang mga obligasyon sa renta ng lagpas sa Mayo 31, 2023.
 • Ang mga kasero na kinakando at hindi pinapapasok ang mga nangungupahan, nagtatanggal ng mga personal na gamit o nagpapatay ng mga serbisyong utility upang paalisin ang nangungupahan – sa halip na dumaan sa kinakailangang proseso ng hukuman – ay maaaring humarap sa multa ng $1,000 hanggang $2,500. Ang mga multang ito ay ipatutupad hanggang Oktubre 1, 2021.
 • Kung sa tingin mo ay pinaalis ka ng hindi naaayon sa batas o kung kailangan mo ng ligal na payo, dapat kang kumunsulta sa isang abogado. Kung kinakailangan mo ng mababa o walang bayad sa ligal na tulong, bumisita sa www.lawhelpca.org at/o Tenant Resources para sa mga karagdagang mapagkukunan ng impormasyon.