Các Mẫu văn bản Dành cho Người thuê nhà

Tờ khai về Tình trạng Kiệt quệ Tài chính Liên quan đến COVID-19 - Văn bản này dành cho những người thuê nhà không có khả năng trả tiền thuê nhà do khó khăn tài chính phát sinh từ và/hoặc liên quan đến COVID-19. Nếu quý vị nhận được mẫu tờ khai này từ chủ nhà của mình, quý vị phải ký và gửi lại cho chủ nhà trong vòng 15 ngày làm việc kể từ nhận được để tránh bị trục xuất vì không trả tiền thuê nhà do khó khăn tài chính liên quan đến COVID-19.