Mga FAQs Proteksyon sa Pagpapaalis

Mayroon pa rin CA COVID-19 Rent Relief. Sinasagot nito ang 100% ng renta at mga utility. Wala itong dedlayn ngunit ang mga nangungupahan at mga kaserong naapektuhan ng COVID-19 na nangangailangan ng tulong sa renta ay nararapat na mag-apply kaagad bago maubos ang pondo.

Ang mga karapat-dapat na nangungupahan ay patuloy na magkakaroon ng espesyal na mga proteksyon mula sa pagpapaalis sa ilalim ng batas ng estado mula Oktubre 1 hanggang sa dulo ng Marso 2022. Ang pag-aapply para sa tulog sa renta sa pamamagitan ng programang CA COVID-19 Rent Relief ay makapagpapahinto sa pagpapaalis.

Maaari pa ba akong mag-apply para sa tulong sa renta (rent relief)?

Oo! Tumatanggap pa rin ng mga aplikasyon ang programang CA COVID-19 Rent Relief para sa mga karapat-dapat na nangungupahan at mga kaserong naapektuhan ng COVID-19 at nangangailangan ng tulong sa hindi pa bayad na renta.

Ang mga kasero ay hinihikayat na makipagtulungan kasama ang mga nangungupahan sa kanila sa pag-apply sa programa at mabayaran sa 100% ang hindi pa nababayarang renta abot hanggang mula sa petsang Abril 1, 2020.

Ang programa ay libre at kasalukuyang walang dedlayn ngunit dahil mauubos ang pondo, ang mga nangungupahan ay hinihikayat na mag-apply ng maaga hangga’t maaari kung sa tingin nila na sila ay mahihirapang bayaran ang kanilang nakaraan at inaasahang paparating na renta at mga utility.

Magbabago ang mga proteksyon sa pagpapaalis sa California sa Oktubre 1, 2021. Ano na ang mangyayari?

Ang mga nangungupahan ay patuloy pa ring magkakaroon ng mga espesyal na proteksyon sa ilalim ng batas ng estado, at mayroon pa ring tulong sa renta sa pamamagitan ng programang CA COVID-19 Rent Relief.

Kung ikaw ay mayroong hinidi pa nababayarang renta o kasalukuyang nahihirapan sa pagbayad ng renta na kailangan ng bayaran sa Oktubre 1, agad na mag-apply sa housingiskey.com hangga’t maaari. Huwag itong ipagpaliban!

Makipag-ugnayan sa iyong kasero sa pinakamaagang panahon kung nais mong mag-apply para sa tulong sa renta o kung ikaw ay nakapag-apply na. Kung nakatanggap ka ng mga papeles para sa pagpapaalis [mga dokumentong naglalaman ng mga salitang tulad ng “pagpapatawag” (summons), o “reklamo” (complaint) o “labag sa batas na pag-aantala” (unlawful detainer)], agad na maghanap ng ligal na tulong. Sa karamihan ng mga kaso, ang pagtugon sa mga papeles ng pagpapaalis sa loob ng limang (5) araw ay makatutulong sa pagpapaantala o pagpigil ng pagpapaalis sa iyo.

Mula noong Oktubre 1, 2021, kung ikaw pa rin ay may kagipitang pinansyal, at nakatanggap ka ng paalalang “magbayad o umalis” (isang paalala mula sa iyong kasero na nagbibigay sa iyo ng panahon upang bayaran ang iyong utang na renta o umalis sa iyong tinitirahan) para sa mga hindi pa bayad na renta sa panahon ng pandemyan COVID-19, mayroong mga proteksyon para dito:

  • Kung ang paalala na dumating ay para sa renta sa pagitan ng Marso 1, 2020 at Setyembre 30, 2021, bigyan ang iyong kasero ng pirmadong deklarasyon ng kagipitang pinansyal kaugnay ng COVID-19 sa loob ng 15 na araw ng trabaho mula sa araw na natanggap ang paalalang “magbayad o umalis”.
  • Sa lahat ng pagkakataon, ang iyong kasero ay DAPAT na mag-apply sa programang CA COVID-19 Rent Relief bago ka nila i-demanda kaugnay ng pagpapaalis.
  • Kung ikaw ay nag-apply sa programang tulong para sa renta sa loob ng 15 na araw ng trabaho mula sa araw na natanggap mo ang paalalang “magbayad o umalis”, o sa loob ng 15 na araw ng trabaho mula sa araw na natanggap mo ang paalala mula sa programang COVID-19 Rent Relief na nagsasabi na sinimulan ng iyong kasero ang aplikasyon sa ngalan mo, maaari mong mapahinto ang pagpapaalis habang pinoproseso ang iyong aplikasyon.

Kung ako ay nakatanggap ng paalala ng pagpapaalis, ano ang mga hakbang na maaari kong gawin?

Upang ipagpaliban o pigilan ang pagpapaalis, ang nangungupahan ay dapat na mag-apply para sa programang CA COVID-19 Rent Relief sa loob ng 15 na araw ng trabaho mula sa oras na sila ay napaalalahan ng programa na ang kanilang kasero ay nagsimula ng aplikasyon.

  • Kung ang nangungupahan at ang kasero ay parehas na nagsumite ng kumpletong aplikasyon na mayroong tamang impormasyon at lahat ng kinakailangang papeles, pareho silang aabisuhan na ang mga aplikasyon ay kumpleto at ang mga korte ay hindi mag-iissue ng pagpapatawag (summon) hanggang ang programa ay makapagpasya patungkol sa aplikasyon.
  • Kung ang nangungupahan ay hindi makapagsumite ng kumpletong aplikasyon sa loob ng 15 araw ng trabaho mula sa oras na natanggap ang paalala mula sa programa, maaaring ipagpatuloy ng korte ang kasong pagpapaalis.
  • Kung ang nangungupahan ay pinaniniwalaang hindi karapat-dapat, ang kanilang aplikasyon ay madedeny at ang korte at magpaptuloy sa kasong pagpapaalis laban sa kanila.

Hindi ko kayang bayaran ang aking renta, ano ang aking maaaring gawin upang ako’y maprotektahan mula sa pagpapaalis?

Mag-apply para sa programang CA COVID-19 Rent Relief.

Mga mapagkukunan ng impormasyon: