Đã nộp đơn?

Kiểm tra tình trạng đơn đăng ký của bạn nộp TẠI ĐÂY. Để yêu cầu thêm về hỗ trợ đơn đăng ký của bạn, hãy gọi Trung Tâm Hỗ Trợ Tiền Thuê CA COVID-19 theo số 833-430-2122.

Nếu bạn đã gửi đơn đăng ký đầy đủ trước ngày 31 tháng 3 năm 2022 và đang chờ quyết định cuối cùng từ chương trình, luật tiểu bang cung cấp các biện pháp bảo vệ trục xuất khỏi các hành động giam giữ bất hợp pháp do không trả tiền thuê nhà trong những tháng hỗ trợ đủ điều kiện mà bạn yêu cầu. Các biện pháp bảo vệ cấp tiểu bang này được áp dụng cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Đối với các câu hỏi khác liên quan đến biện pháp bảo vệ pháp lý có thể dành cho bạn, vui lòng truy cập lawhelp.org để biết thêm thông tin.

Quý vị là chủ nhà cho thuê, người thuê nhà hoặc toà án đang tìm cách xác nhận một đơn ghi danh? Hãy gọi cho Tổng đài Chương trình Trợ giúp Thuê Nhà trong dịch COVID-19 tại số 833-430-2122